โปรแกรมการรักษามะเร็ง NATURAL KILLER CELL AND TARGET CELL THERAPY (เซลล์เพชฌมาต)

โปรแกรมการรักษามะเร็ง

NATURAL KILLER CELL AND TARGET CELL THERAPY

(เซลล์เพชฌมาต)

จากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ค้นพบวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์เพชฌฆาต (NK Cell) ได้โดยทำการเจาะเลือดผู้ป่วยประมาณ 50 ml นำมาสกัดแยกเนื้อเยื่อมะเร็งและ Dendrite cells (DC) ซึ่งเป็นเซลภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่หลักในการตรวจหาเซลมะเร็งและส่งสัญญาณ ให้เซลล์อื่นๆในระบบรับทราบเพื่อเข้าจัดการกับเซลล์มะเร็ง  พร้อมกับเพิ่มจำนวน NK Cell จนได้เซลล์เพชฌฆาตนับล้านเซลล์แล้ว และเมื่อ DC ถูกกระตุ้นจะเปลี่ยนจากระยะ Resting Phase เป็น Activating Phase แล้วฉีดกลับให้กับผู้ป่วย โดย DC+NK Cell ที่ฉีดกลับนี้ก็จะเป็นตัวชี้นำให้ T Cells ที่อยู่ในร่างกายเรารู้จักและสามารถจดจำเซลล์มะเร็งชนิดนี้ได้ และมีความสามารถทำลายเซลล์มะเร็งในตัวผู้ป่วยได้อย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ NK Cell ยังสามารถยับยั้งการทำลายเซลล์ได้ในกรณีที่พบว่าเป็นเซลล์ปกติของร่างกาย และเนื่องจากเป็นเซลล์ที่เพาะเลี้ยงมาจากตัวผู้ป่วยเองจึงไม่มีผลแทรกซ้อน หรืออาการข้างเคียง และนี่ก็อาจจะเป็นแนวทางการรักษามะเร็งที่สมบูรณ์แบบ

รักษามะเร็ง เซลล์

ผล การศึกษาวิจัยการใช้เซลล์เพชฌฆาตรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Immunotherapy ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2551 ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับจำนวน 45 ราย ได้รับการรักษาด้วยเซลล์เพชฌฆาต พบว่าผู้ป่วยมะเร็งมีอาการดีขึ้นโดยผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 39 ราย รับประทานอาหารได้มากขึ้นและผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 34 ราย มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และเมื่อติดตามผลไปนาน 18 เดือน ผู้ป่วยมะเร็งทุกรายยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่ได้ทำการรักษาด้วยเซลล์เพชฌฆาตจำนวน 40 ราย พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทำการรักษามีอัตราการเกิดมะเร็งซ้ำร้อยละ 80 ส่วนกลุ่มที่ทำการรักษามีอัตราการเกิดมะเร็งซ้ำร้อยละ 31.11 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

โปรแกรมการรักษามะเร็ง NATURAL KILLER CELL AND TARGET CELL THERAPY (เซลล์เพชฌมาต) เป็นเซลล์สำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นด่านแรกในการปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคและสิ่งที่มาคุกคาม เมื่อ NK Cell ถูกกระตุ้นจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง 2 ประการ คือ

  1. ปล่อยสารสื่อโปรตีน ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ทำหน้าที่เป็นเซลล์นักฆ่าที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อ รวมถึงเซลล์มะเร็ง

 เป็นที่ทราบกันว่าผู้ป่วยมะเร็งจะมีจำนวนและประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cell ต่ำ ทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่มาคุกคามร่างกาย หรือไม่สามารถทำลายเนื้อเยื่อที่ผิดปกติได้ ส่งผลให้โรคมะเร็งลุกลามแพร่กระจายทั่วไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: